OKVIRNI PODACI O VISINI I IZVORU VLASTITIH SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU

 

 

IME I PREZIME KANDIDATA: ŽELJKO MARŽIĆ
KANDIDAT ZA: GRADONAČELNIKA GRADA PAGA
Naziv političke stranke/dviju ili više političkih stranaka predlagatelja kandidata:  Paška stranka Pag, SDP Pag, DC Pag
Mjesto prebivališta ili boravišta/adresa kandidata:  Pag, A. B. Šimića 4
OIB kandidata:  81242893432
Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe:  2340009-3510237868
     
     
     
OKVIRNI PODACI O VISINI I IZVORU VLASTITIH SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU
(sukladno članku 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)
     
     
R. br. Izvor vlastitih sredstava Visina vlastitih sredstava
     
1 2 3
1 Sredstva kandidata za gradonačelnika 1,000.00 Kn
2 Sredstva kandidata za zamjenika gradonačelnika 1,000.00 Kn
3 Sredstva Paške stranke Pag 5,000.00 Kn
4 Donacije  13,000.00 Kn
5    
UKUPNO   20,000.00 Kn