PROGRAMSKA DEKLARACIJA

PAŠKE STRANKE - PAG

 

I.RAZLOZI OSNIVANJA PAŠKE STRANKE

Inicijativa za osnivanje lokalne paške političke stranke je nastala kao izraz nezadovoljstva postojećim političkim i opće-društvenimstanjem i želje da se nešto radikalno promijeni.

Izražena je potreba za političkim djelovanjem , na području našeg grada, koje nema nikakvo ideološko obilježje, nego je usmjereno isključivo na rješavanje životnih problema svih naših građana i stvaranje preduvjeta za puno brži razvoj i priključak dinamici koje su postigle naše susjedne općine i gradovi.

Različita ideološka opredjeljenja često su bila uzrok podjela koje su vodila slabljenju i razbijanju kreativnih potencijala, koji su se trošili u međusobnim razmiricama i rješavanju pojedinačnih interesa.

Namjera je sakupiti nekompromitirane ljude različitih dobnih struktura, različitih profesionalnih i drugih opredjeljenja koji žele dio svog vremena i znanja posvetiti, bolje rečeno, darovati svom gradu, a za uzvrat ne tražiti ništa više osim onog zacrtanog u programima ove stranke. Članstvo želimo "kupovati" istinom, otvorenošću, principijelnošću, hrabrošću, znanjem i odgovornošću.

Politički profil ove, u osnovi, narodnjačke stranke ujedinjavat će osnovne elemente socijaldemokracije kad su u pitanju prava obespravljenih, nezaposlenih ili marginaliziranih, kao i osnovne elemente konzervativne politike kad je riječ o zaštiti tradicionalnih i običajnih vrednota. Liberalizam u radu ove stranke očitovati će se u poštivanju prava i razmišljanja svakog pojedinca u odnosu na sustav.

Kad mi govorimo o politici, govorimo o povjerenju, povjerenju u ljude koji će sutra raspolagati našim zajedničkim novcem, koji će usmjeravati i određivati dinamiku našeg razvoja.

Kada mi govorimo o politici ne želimo govoriti o ideologijama, želimo govoriti o našem sutra, o našoj djeci, o kvaliteti života na ovim našim prostorima, jer ovaj grad mora biti mjesto sretnog i sigurnog života svih svojih građana.

Kad mi govorimo o politici ne razmišljamo o podobnima, ne tražimo poslušnike, razmišljamo o sposobnima, tražimo slobodno misleće pojedince.

Kada mi govorimo o politici ne govorimo o isključivosti govorimo o toleranciji.

Ova stranka će trajno promovirati zajedništvo, koje se manifestira potpunom otvorenošću za sve koje i ovim putem pozivamo da nam se pridruže, kao i trajnom i otvorenom suradnjom sa pojedincima i političkim strankama kojima je cilj prosperitet našeg Grada.

Zasićenost i poprilično nepovjerenje prema političarima i političkim strankama je poprimilo oblike masovne pojave, pa je to još jedan izazov koji nas dodatno motivira u pokušaju povratka povjerenja i izgubljenog digniteta ovom, nekad časnom zanimanju.

Politički angažman je jedini način da se nešto, u tom smislu promijeni, a mi koji živimo i živjeti ćemo u ovom gradu jedini smo pozvani da odlučujemo o njegovom razvoju i ljudima koji će biti odgovorni za to.

 

II. CILJEVI PAŠKE STRANKE

Svrha osnivanja Paške stranke je okupljanje i angažiranje građana oko programa svekolikog napretka Grada i otoka Paga, te oblikovanja i izražavanja gospodarskih, političkih, socijalnih, kulturnih, obrazovnih iekoloških i drugih interesa ovoga područja unutar Republike Hrvatske s ciljem povećanja kvaliteteživljenja na području Grada Paga

Ciljeve svoga udruživanja članovi Stranke izražavaju poticanjem, potporom i poduzimanjem aktivnosti kojima se osigurava:

 • aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala u pokretanju razvoja koji otvara perspektive osobitomladim naraštajima, zaustavlja iseljavanje, osobito stručne radne snage,
 • povećanje poduzetničke aktivnosti i smanjivanje nezaposlenosti
 • jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanjuo uvjetima vlastitog življenja,
 • povezivanje i suradnja s drugim udrugama u izgradnji građanskog (civilnog) društva kao čimbenika demokratizacije i razvoja,
 • jačanje lokalne i regionalne samouprave,
 • decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa koji primjenom načela podrednosti (supsidijarnosti) pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave tepripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje,
 • racionalizacija i modernizacija uprave radi osuvremenjivanje njezina djelovanja, povećanja djelotvornosti i smanjenja troškova,
 • uključivanje hrvatskih regija u procese jačanja prekogranične suradnje i europskih integracija,
 • promicanje vrednota povijesne, kulturne i vjerske baštine Grada Paga
 •  

III. TEMELJNA OBILJEŽJA I USMJERENJA PAŠKE STRANKE

Paška stranka utemeljuje i provodi svoju djelatnost na moralnim, etičkim i socijalnim vrijednostima i najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske kao polaznoj osnovici izgradnje i funkcioniranja društvene zajednice i njezinih institucionalnih oblika.

Paška stranka udruga je koju u bitnome obilježavaju sljedeće značajke i usmjerenja:

 

Lokalno

Paška stranka je udruga građana demokratskog usmjerenja koja promiče i zastupa razvojne intereseGrada i otoka Paga kao društvene cjeline u sklopu Hrvatske i zahtjeve njenog stanovništva zapovećanjem kvalitete življenja na ovom području.

Ona se temelji na shvaćanju da su regionalne razlike Hrvatske njezina razvojna prednost pa, stoga,cilj upravljanja prostorom treba biti optimalan razvoj svakog područja koji se oslanja na njegoverazvojne potencijale.

Resursi i novostvorena vrijednost na području regije trebaju biti korišteni prvenstveno na dobrobitnjezinog stanovništva, za potrebe njezinog razvoja i podizanja kvalitete života.

Stanovništvo ovoga područja mora imati mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o bitnim pitanjimanjegovog razvoja od presudnog značenja za kvalitetu njihova života. Neprihvatljivo je da se o timpitanjima odlučuje izvan i mimo građana i samoupravnih institucija regije na koju se odnosi.

 

Nacionalno

Paška stranka je udruga građana nacionalnog usmjerenja. Ona interes cjelovite Hrvatske pretpostavljapolitičkim i svim drugim partikularizmima. Domovina Hrvatska u prostornom, nacionalnom ikulturnom smislu temeljna je vrijednost njenog djelovanja.

Njena lokalna usmjerenost sastavni je dio nacionalnog interesa Republike Hrvatske koji seizražava u spoznaji da regionalno neuravnoteženi razvitak otežava homogenizaciju prostora paaktivnosti usmjerene smanjivanju postojećih značajnih razlika u razvoju snaže gospodarsku idruštvenu koheziju kao preduvjeta uravnoteženog razvoja i stabilnosti svakog društva.

Hrvatska je jedinstvena i nedjeljiva. Paškoj stranci je stran svaki regionalizam koji bi biousmjeren prema dezintegraciji Hrvatske kao države i nacije. Paška stranka je protiv konceptafederalizacije Hrvatske i autonomaštva.

 

Europsko

Paška stranka je udruga građana europskog usmjerenja koja se zalaže za samostalni pristup Hrvatske Europskoj uniji.

Paška stranka potiče i podupire euroregionalnu i prekograničnu suradnju s ciljem uspostavljanja i razvojameđusobnih odnosa stanovništva i institucija kao pretpostavke boljeg poznavanja, razumijevanja,suradnje i prijateljstva, potpunije zaštite nacionalnih manjina, stvaranja uvjeta za uspješniji protokiskustava i znanja i njihovu primjenu na dobrobit razvitka ukupnog područja, oblikovanja konceptaodrživog razvitka korištenjem zajedničkih i posebnih materijalnih resursa uz očuvanje vrijednostiprirodnih dobara i zaštitu okoliša, utvrđivanja zajedničkih razvojnih interesa te poticanja ipospješivanja ostvarivanja međudržavnih i regionalnih projekata kao i razvitka međusobnihgospodarskih odnosa u zajedničkom razvoju

 

Demokratsko

Paška stranka je demokratska udruga građana. Demokratsko obilježje potvrđuje svojim demokratskimprogramom, demokratskim ustrojstvom i načinom djelovanja.

Svoju demokratsku usmjerenost Paška stranka izražava zalaganjem za jačanje pravne i socijalne države,zaštitu ljudskih i manjinskih prava, te razvoj lokalne i regionalne samouprave u sustavu demokratskikonstituirane vlasti zasnovane na pravu građana da odlučuju o uvjetima vlastitog življenja.

Čovjek, njegovi interesi i potrebe izvorište su i smisao ustrojavanja i djelovanja vlasti na svimrazinama društvenog organiziranja. Ustavom utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina temelj sukonstituiranja demokratskog političkog sustava.

Nacionalna država politički je prostor unutar kojega se ostvaruje i jamči vladavina osobne slobode,građanske jednakosti i društvene pravednosti, te se sukladno tome oblikuje i sustav lokalne iregionalne samouprave.

 

IV. PODRUČJA DJELOVANJA PAŠKE STRANKE

 

Gospodarska politika

Naglašavajući da je razvoj gospodarstva pretpostavka uklanjanja nagomilanih problema i podizanjarazine kvalitete življenja, Paška stranka se zalaže za:

 • gospodarsku politiku socijalno-tržišnog gospodarstva, politiku regionalnog gospodarskog razvoja posebice otoka politiku otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja, propitivanje postupka pretvorbe i privatizacije trgovačkih društava, podizanje razine poduzetničke klime i pogodovanje novim poduzetničkim poduhvatima, politiku osnivanja i razvoja malih i srednjih poduzeća sa sjedištem na području Grada, razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, podizanje razine konkurentnosti lokalnog gospodarstva, stvaranje povoljnih uvjeta za ulaganje novog kapitala na području našeg Grada, izgradnju pouzdanog sustava zemljišno-knjižnih evidencija vlasništva nad nekretninama i drugim stvarnim pravima kao elementa sigurnosti investitora o ulaganju kapitala, politiku racionalnog gospodarenja građevinskim i poljoprivrednim zemljištem, valorizaciju turističkih potencijala regije i razvoj, zdravstvenog, vjerskog i drugih oblika turizma, reformu poreznog sustava u funkciji razvoja gospodarstva i poticanja poduzetništva u regiji, propitivanje i redefiniranje sustava poticaja u gospodarstvu, a osobito u poljoprivredi, izgradnju potrebne gospodarske infrastrukture (prometnica, komunikacija i dr.).
 •  

Socijalna sigurnost i socijalna politika

Usmjerena izgradnji socijalne države Paška stranka se zalaže za:

 • oblikovanje politike osiguranja egzistencijalnog minimuma svakog građanina,
 • dogradnju sustava socijalnog zbrinjavanja građana,
 • osobitu zaštitu obitelji, materinstva, djece i mladeži,
 • zaštitu prava hrvatskih branitelja i njihovih obitelji,
 • posebnu skrb o invalidnim osobama,
 • razvoj socijalnog partnerstva kao najprimjereniju politiku dijaloga između udruga poslodavaca, posloprimaca i vlasti,
 • socijalni dijalog radi boljeg i djelotvornijeg usklađivanja općih i pojedinačnih interesa.
 •  

Obrazovanje i znanost

U funkciji podizanja razine obrazovanosti stanovništva na području regije i razvoja znanosti kaopoluge razvoja, Paška stranka se zalaže za:

 • jednakopravni pristup osoba svim obrazovnim institucijama, otvorenost i kompatibilnost sustava odgoja i naobrazbe spram europskih standarda i iskustava, osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje na svim stupnjevima,
 • stvaranje uvjeta za razvoj darovitih učenika i studenata,
 •  

Kultura

U području kulture Paška stranka se zalaže za:

 • razvoj svih oblika kulture i kulturnog djelovanja, razvoj kulturnih institucija na području Grada, od državnog i regionalnog značenja, očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta u procesima globalizacije, promicanje i razvoj regionalnog mediteranskog kulturnog identiteta Grada Paga kao sastavnice hrvatske kulture, zaštitu i promicanje kulturne baštine.
 •  

Šport

Paška stranka se zalaže za stvaranje organizacijskih i materijalnih uvjeta za:

 • razvoj športa i uspješno djelovanje organizatora športskih djelatnosti,
 • podizanje opće tjelesne, zdravstvene i športske kulture građana a osobito djece i mladeži,
 • izgradnju športske infrastrukture, a posebice kapitalnih objekata, po europskim standardima kao temeljnog preduvjeta organiziranja lokalnih športskih priredbi.

Zaštita okoliša

Svjesni da je prirodni okoliš uvjet opstanka ljudske civilizacije, Paška stranka se zalaže za:

 • razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i promicanje potrebe zaštite okoliša, očuvanje ekološkog sklada i stabilnosti te kakvoće žive i nežive prirode, racionalno korištenje prirode i njenih dobara, zaštitu prirodnih bogatstava i optimalno upravljanje pojedinim dijelovima okoliša, a posebice zaštićenim dijelovima prirode, očuvanje vrijednosti prirodnih izvora, poticanje korištenja obnovljivih prirodnih izvora i energije i racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš.
 • Unaprjeđenje stanja okoliša kao osnovnog uvjeta zdravog i održivog razvoja, sprječavanje onečišćenja i saniranje oštećenih dijelova okoliša radi promicanja kvalitete življenja i zdravljaljudi, očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika.
 •  

Informacijski i komunikacijski sustav

Držeći da je ubrzani razvitak informacijskog i komunikacijskog sustava zasnovanog na informatičkojtehnologiji preduvjet napretka u svim područjima društvenog života i rada, Paška stranka se zalaže za:

 • izgradnju informacijskog i komunikacijskog sustava koji će osigurati pravovremeni pritok i protok informacija značajnih za ostvarenje funkcije upravljanja regionalnim razvojem u svimnjenim fazama, oblikovanje i izgradnju koncepta e-gospodarstva i e-governmenta na području Grada i otoka Paga povezivanje stručnjaka i stručnih institucija u oblikovanju i razvoju informatičkog i protočnog komunikacijskog sustava, izgradnju referalne regionalne informatičke agencije,
 • razvitak i primjenu informacijske i informatičke tehnologije u svim djelatnostima.