Priopćenje za medije

 

Ovim putem želimo upozoriti javnost na odluke vladajuće koalicije koje za ovaj Grad mogu imati dalekosežne posljedice. Članovi Paške stranke i SDP-a odavno su se u više navrata izjasnili protiv izgradnje kanala Pag Košljun.

 

Gradsko vijeće grada Paga, sa osam glasova vijećnika vladajuće koalicije, bez

prisutnosti oporbenih vijećnika, na sjednici održanoj dana 05. 04. 2013., donijelo je Odluku

o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Paga, kojom je između ostalog

ukinuta dosadašnja obveza izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU-a)plovnog puta

(kanala) Pag Košljun.

 

Nakon takve Odluke, realizacija kanala moguća je nakon prihvaćanja Studije utjecaja

na okoliš plovnog puta, o čijem prihvaćanju odlučuje Ministarstvo zaštite okoliša, bez da

Grad Pag o tome više odlučuje.

 

Naime, Prostornim planom Zadarske županije predviđena je mogućnost izgradnje

kanala, pa dok je to tako, nije moguće u ovom momentu brisati kanal iz Prostornog plana

uređenja grada Paga, bez obzira na pokrenutu inicijativu.

 

Radi navedenog, predložili smo amandman na Prijedlog izmjene i dopune Prostornog

plana uređenja grada Paga, na način da dosadašnja obveza izrade UPU-a kanala Planom

propisana, ostane i dalje na snazi, kao mogućnost kontrole Grada nad projektom kanala.

Kako naš amandman nije prihvaćen od gradonačelnika kao predlagača, niti je bilo volje da

se o tome raspravi na Gradskom vijeću, u znak protesta izašli smo iz Gradske vijećnice prije

glasovanja o donošenju Plana.

 

Vijećnici vladajuće koalicije su sa osam glasova donijeli Odluku o Izmjenama i

dopunama Prostornog plana uređenja grada Paga, te je takvom Odlukom dana mogućnost

potencijalnom investitoru da realizaciji kanala pristupi, što u prvoj fazi podrazumijeva iskop

kamena južno od Košljuna, bez da Grad Pag o tome više odlučuje.

 

Činjenica je da aktualna gradska vlast nikad nije javnosti ni nama vijećnicima iznijela

činjenice bitne za kanal, niti koji su to razvojni potencijali koje projekt kanala nudi, niti

namjere oko tog projekta, kao i to da je ovakvom Odlukom ignorirala volju preko 2200

potpisnika peticije protiv izgradnje kanala.

 

Izmjena PPUG Paga pokrenuta je 2008. godine, četiri puta je mijenjana odluka o

izradi plana, u tri navrata je Plan bio javno izložen, te smo dali konstruktivne primjedbe za

izmjenu istog, kao i požurivali donošenje Plana, jer znamo važnost tog dokumenta. Međutim,

radi prethodno navedenog, nismo bili za prihvaćanje takve odluke.

 

Na istoj sjednici donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za

2012. Godinu.

 

Naime, Grad Pag iz godine u godinu donosi nerealne i megalomanske godišnje

proračune koje nije u stanju izvršiti iz vlastitih prihoda. Godine 2009. proračunski deficit je

iznosio 18,9 %, za 2010. godinu 28,2%, godine 2011. iznosi 36,3%, a 2012., nakon rebalansa

od 14. 12. 2012 iznosi 26%! U 2013. godinu ušli smo sa 5.910.257,11 kn proračunskog

manjka! Dugovi se saniraju skupim kreditima, a zaduženje Grada Paga ubrzano raste! Tako

je sada prolongirana otplata kredita za kanalizaciju, povećan dug Grada, umjesto da su takve

obveze rješavane prioritetno.

 

Na neodrživo i nedopustivo stanje smo ukazivali više puta, te smo mi, vijećnici

Paške stranke, SDP-a, i nezavisni vijećnici, u znak protesta 14. prosinca 2012. napustili 26.

sjednicu Gradskog vijeća grada Paga gdje je današnji gradonačelnik deset dana prije kraja

godine predlagao rebalans proračuna na iznos od 30,4 milijuna kuna, iako je znao da je Grad

u prvih 11 mjeseci uprihodio cca 19 milijuna kuna.

 

Pitamo se čemu takav pristup proračunu koji je prije svega protivan zakonu i koji

sve nas Pažane i naš zavičaj dovodi u financijsku dubiozu. Zar će naša djeca sanirati dugove

proizašle iz takvih odluka?

 

HSP-ov gradonačelnik iz godine u godinu troši više od onoga što uprihodi, umjesto

da se pokrije koliko mu pokrivač seže. Ne pada mu na pamet da sanira dugove iz prijašnjih

godina, već daje nova i nova izborna obećanja. Kojim i čijim novcem?

 

Revizijom je Gradu jasno i nedvosmisleno naloženo da se napravi plan sanacije

proračunskog manjka, ali umjesto toga Grad se i dalje zadužuje, a dugovi se gomilaju.

 

Predsjednik Paške stranke Pag, Željko Maržić

 

Predsjednik GO SDP Pag, Dario Grašo

 

U Pagu, 07. 04. 2013.