Statut Paške stranke


Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Osnivačka skupština PAŠKE STRANKE – PAG, održana dana 16.ožujka 2009. godine u Pagu donijela je:

STATUT PAŠKE STRANKE - PAG

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

PAŠKA STRANKA - PAG je politička stranka s općim ciljevima i načinom djelovanja određenim u Programu rada prihvaćenom na Osnivačkoj skupštini. 

Članak 2. 

Naziv stranke je PAŠKA STRANKA - PAG. Skraćeni naziv glasi PSP. Sjedište PAŠKE STRANKE - PAG je u Pagu.

Članak 3. 

PSP djeluje u Republici Hrvatskoj, u pravilu na području Grada i otoka Paga, a organizirana je po gradskom, općinskom i mjesnom principu.

Djelovanje PSP je javno, a očituje se u sudjelovanju članova PSP u radu na svim ustrojstvenim razinama stranke, izvješćivanjem članova PSP, uvidom ovlaštenih tijela državne vlasti u dokumentaciju PSP, izdavanjem vlastitih publikacija te objavom dokumenata i priopćenja o djelovanju PSP.

Ovlaštene osobe u stranci imaju pravo i dužnost izvještavati javnost o političkom djelovanju i o radu PSP prenoseći službene stavove stranke o raznim političkim pitanjima.

Sastanci i sjednice PSP su otvoreni za javnost, osim onih dijelova sastanaka i sjednica na kojima se iznose podaci koji su službena ili poslovna tajna, na kojima se rješavaju temeljni unutarstranački odnosi, kao i onih sastanaka i sjednica ili njihovih dijelova koji su zatvoreni za javnost temeljem odredbi pravilnika ili poslovnika o radu tijela PSP.

Članak 4. 

PSP predstavlja i zastupa predsjednik stranke.
Dopredsjednici PSP-a zamjenjuju predsjednika po njegovom ovlaštenju.
U slučaju da predsjednik PSP-a nije u mogućnosti odrediti koji ga od dopredsjednika zamjenjuje, o tome odlučuje Središnji odbor, svojom odlukom.


Članak 5. 

PAŠKA STRANKA - PAG ima pečat i znak. Središnji odbor stranke može odlučiti da se izrade i rabe prikladni artikli na kojima je znak PSP. To mogu biti značke, privjesci, članske iskaznice, zastavice i drugo.
Znak PSP-a je kvadratnog oblika koji u podlozi ima motiv paške čipke crne boje na bijeloj podlozi, a u središnjem dijelu stoji natpis PSP, u bijeloj boji s crnim obrubom, vrste slova "Garamond-bold".

Članak 6. 

Pečat je okruglog oblika s tekstom: "PAŠKA STRANKA - PAG". U središnjem dijelu pečata bit će kratica PSP. 

U pečatu niže ustrojbene jedinice nalazi se još i naziv te ustrojbene jedinice, na koju se pečat odnosi. 

II. CILJEVI I NAČELA PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 7. 

Temeljni ciljevi PSP-e naznačeni su u Programu rada: 
1. duhovno, materijalno i socijalno blagostanje Grada i otoka Paga u širem smislu, ali i svakog građanina na području djelovanja stranke, 

2. brža gospodarska obnova i razvitak, potpunijim korištenjem prirodnih i ljudskih potencijala, osobito u turizmu, te svim oblicima poduzetništva i obrtništva, 

3. promicanje i zaštita temeljnih vrijednosti Domovinskog rata, 


4. poboljšanje komunalnog standarda građanstva, naročito vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda, javne čistoće, prometne povezanosti, javne rasvjete, tržnica na malo i sl., 

5. oblikovanje i provedba demografski, prostorno i ekološki održivog gospodarskog i socijalnog razvitka Grada i otoka Paga i područja koje mu gravitira, 

6. dostizanje većeg zdravstvenog i socijalnog standarda svih kategorija stanovništva, 

7. poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika i socijalno ugroženih osoba, 

8. poboljšanje kakvoće osnovnog školstva i srednjeg obrazovanja, 


9. unapređenje svih oblika kulturnih djelatnosti, uključujući i reafirmaciju kulturnih vrijednosti otoka Paga i njegovih posebnosti.

Članak 8. 

Radi ostvarivanja programskih ciljeva PSP-a može izdavati svoja glasila i koristiti se svim ostalim sredstvima priopćavanja. 

III. ČLANSTVO 

Članak 9. 

Član PSP-e može biti svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba hrvatskog državljanstva, koja prihvaća programska načela i Statut stranke. 

Članak 10. 

Redovni članovi stranke imaju prava i obveze: 

- sudjelovati u radu stranke 

- birati i biti birani u tijela stranke 

- davati prijedloge i poticati 

- čuvati čast i ugled stranke 

- biti izvještavani o radu PS-e 

- pridržavati se Programa rada stranke, Statuta i svih drugih odredaba, smjernica i odluka tijela PSP-e 

- plaćati članarinu. 

Članak 11. 

Članom PSP-e postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u registar članova stranke. 

Svaki član PSP-e pripada jednom temeljnom ogranku. 

Članak 12. 

Članstvo u PSP-i prestaje: 

- svojevoljnim istupom 

- višom silom 

- isključenjem prema odluci Suda časti zbog grubog kršenja Statuta i rušenja ugleda stranke

Članak 13. 

PSP-a ima počasne članove. Njih proglašava Sabor PSP-e na prijedlog Središnjeg odbora, a to su državljani Republike Hrvatske koji su izrazito pridonijeli promidžbi PSP-e. 

Članak 14. 

PSP-a ima podupirajuće članove, državljane Republike Hrvatske, koji moralno i materijalno potpomažu rad PSP-e. Podupiratelje proglašava Sabor PSP-a. Oni mogu sudjelovati u radu sjednica ako ih se pozove, ali bez prava odlučivanja. 

IV. SREDIŠNJA TIJELA PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 15. 

Središnja tijela PSP-e jesu: 

1. Sabor Paške stranke - Pag

2. Središnji odbor 

3. Nadzorni odbor 

4. Povjerenstvo za Statut i 

5. Sud časti. 

Članak 16. 

Sabor Paške stranke – Pag čine svi redovni članovi stranke.Članak 17. 

NADLEŽNOST SABORA PAŠKE STRANKE - PAG 

Sabor PSP-e: 

1. utvrđuje temeljna načela politike PSP-e 

2. donosi i mijenja Statut i Program stranke 

3. razmatra i usvaja izvješća o radu središnjih tijela PSP-e 

4. bira i razrješava predsjednika stranke i članove Središnjeg odbora PSP-e 

5. bira i razrješava članove Nadzornog odbora, Suda časti i povjerenstva za Statut 

6. donosi preporuke, smjernice, rezolucije i odluke 

7. odlučuje o imovini stranke 

8. donosi odluku o prestanku rada PSP-e 

9. proglašava počasne i podupirajuće članove PSP-e 

10. Sabor djeluje po Poslovniku kojeg sam donosi. 

SAZIVANJE SABORA PAŠKE STRANKE - PAG I DONOŠENJE ODLUKA 

Članak 18. 

Sabor se saziva u redovnom i izvanrednom zasjedanju. 

1. Redovno zasjedanje Sabora saziva predsjednik PSP-e. U pravilu se odvija svake četiri godine i tada je to izborni Sabor. 

2. Izvanredno zasjedanje saziva predsjednik na vlastiti zahtjev ili na zahtjev 2/3 članova Središnjeg odbora, te na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog članstva PSP-e i to u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. 

3. Ukoliko predsjednik odbije sazvati Sabor, saziva ga predlagač. 

4. Sabor PSP-e može donositi odluke ako je prisutno najmanje 1/3 sabornika. Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovine nazočnih, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno. 

PREDSJEDNIK I SREDIŠNJI ODBOR 

Članak 19. 

Središnji odbor PSP-e čine: 

1. predsjednik PSP-e 

2. tri dopredsjednika 

3. glavni tajnik 

4. glavni rizničar
5. tri člana
Pored članova iz prethodnog stavka ovog članka Statuta Središnji odbor PSP ima pravo kooptirati u sastav Središnjeg odbora PSP-e najviše do tri člana stranke iz redova članstva područnih odbora stranke.

Članak 20. 

PSP predstavlja i zastupa predsjednik PSP-a.

Predsjednik:
1. predstavlja i zastupa stranku u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom PSP-a;
2. brine se o izvršavanju odluka Sabora, provodi politiku PSP-a u okviru Programa, utvrđuje i iznosi političke stavove PSP-a;
3. osigurava suradnju svih tijela PSP-a;
4. predlaže potpredsjednike, glavnog tajnika i glavnog rizničara stranke;
5. prema potrebi, a radi osiguravanja provođenja politike stranke saziva koordinaciju predsjednika gradskih i općinskih organizacija PSP-a;
6. saziva Sabor stranke na osnovi Statuta ili kada ocijeni da je to neophodno zbog grubog narušavanja statutarnih i programskih odredbi;
7. podnosi izvještaj o radu stranke između dvaju Sabora;
8. saziva sjednicu Središnjeg odbora;
9. predlaže Središnjem odboru izborni program;
10. podnosi izvješće Središnjem odboru o izbornim rezultatima;
11. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

Članak 21. 

Predsjednika PSP-e kao i o ostale članove Središnjeg odbora PSP-e iz članka 19. st.1. Statuta izabire se tajnim glasovanjem, na prijedlog članova stranke nazočnih na Saboru PSP-e. 

Članak 22. 

Glavni tajnik se brine: 

1. za rad Središnjeg odbora PSP-e 

2. za rad ostalih središnjih tijela PSP-e 
3. o evidenciji članstva kroz Registar članova
4. kao i ostalo po naputku predsjednika.

Članak 23. 

Glavni rizničar brine se o prihodima i rashodima PSP-e. Podnosi prijedlog financijskog plana i zaključnog računa. NADLEŽNOST SREDIŠNJEG ODBORA PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 24. 

1. raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima, te donosi glavne i druge političke odluke 

2. prati provođenje i izvršavanje odluka 

3. utvrđuje godišnji financijski plan i prihvaća zaključni račun 

4. utvrđuje izmjene i dopune Programa i Statuta PSP-e i predlaže Saboru na prihvaćanje

5. donositi odluke o dodjeli priznanja. 

6. unapređuje i razvija organizacijsko ustrojstvo PSP-e 

7. obavlja sve ostale važne poslove, koji nisu u nadležnosti Sabora i drugih tijela PSP-e 

8. Središnji odbor djeluje prema poslovniku koji donosi sam.
9. donosi odluku o promjeni adrese sjedišta stranke
10. donosi odluku o ustrojstvu i djelovanju ustrojbenih oblika čiji se rad detaljnije razrađuje Pravilnikom o radu.

SAZIVANJE SREDIŠNJEG ODBORA PSP-e I DONOŠENJE ODLUKA 

Članak 25. 

Predsjednik PSP-e saziva Središnji odbor: 

1. na vlastiti zahtjev 

2. na zahtjev natpolovične većine članova Središnjeg odbora. 

Središnji odbor zasjeda po potrebi, a najmanje tri puta godišnje, te može donositi odluke kada su na sjednici nazočne najmanje 2/3 njezinih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova. Na prvoj radnoj sjednici članovi Središnjeg odbora biraju između sebe dopredsjednike, glavnog tajnika i glavnog rizničara .

NADZORNI ODBOR PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 26. 

Nadzorni odbor je neovisno tijelo sastavljeno od 3 člana koji nadziru materijalno i financijsko poslovanje. On podnosi izvješća Središnjem odboru i Saboru PSP-e, a oni ne mogu biti članovi drugih središnjih tijela. Na prvoj radnoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika .

POVJERENSTVO ZA STATUT PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 27. 

Povjerenstvo za Statut je tijelo sastavljeno od 3 člana. Ono brine o statutarnosti cjelokupnog rada PSP-e. Njihov mandat traje 4 godine i ne mogu biti istovremeno članovi drugih središnjih tijela. Mandat može biti ponovljen. Na prvoj radnoj sjednici članovi Povjerenstva za Statut Paške stranke Pag biraju između sebe predsjednika .


SUD ČASTI 

Članak 28. 

Sud časti je tijelo koje čini 3 člana. On odlučuje o stegovnim i drugim sporovima unutar PSP-e i to na osnovu ovog Statuta kao i Pravilnika o radu kojeg donosi Središnji odbor PS-e. Na prvoj radnoj sjednici članovi Suda časti biraju između sebe predsjednika .

Članovi suda časti ne mogu biti istovremeno članovi drugih središnjih tijela. Mandat im traje 4 godine i može biti ponovljen. 

V. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 29. 

1. PAŠKA STRANKA – PAG je ustrojena po teritorijalnom načelu 

2. PAŠKA STRANKA –PAG se sastoji od: 

a) središnjeg tijela 

b) gradske i općinske organizacije odnosno temeljne organizacije. 

VI. IZBOR I OPOZIV TIJELA PAŠKE STRANKE - PAG

IZBOR TIJELA 

Članak 30. 

1. Sva tijela PSP-e biraju se na vrijeme od 4 godine. 

2. Tajnim glasovanjem izabire se predsjednik PSP-e kao i ostali članovi Središnjeg odbora PSP-e iz članka 19.st.1. Statuta PSP-e.
3. Predsjednici i članovi svih ostalih tijela stranke biraju se javnim glasovanjem. 

4. Na dužnost je izabran onaj kandidat, koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova tijela koje ga bira. 


OPOZIV TIJELA 

Članak 31. 

1. Svaki član tijela PSP-e može biti opozvan, ako ne izvršava svoju funkciju ili ne postiže rezultate koji zadovoljavaju. 

2. Na opoziv članova tijela na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Statuta o izboru istih. 

VII. ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO POSLOVANJE 

TAJNIŠTVO PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 32. 

1. Tajništvo obavlja organizacijske, administrativne, pravne, komercijalne, knjigovodstvene, blagajničke i ostale stručne i tehničke poslove potrebne za funkcioniranje PSP-e i njezinih središnjih tijela. 

2. Tajništvom rukovodi glavni tajnik. 

3. U pravilu za obavljanje ovih poslova u tajništvu se može zaposliti odgovarajući broj stručnih ljudi. 

VIII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE 

Članak 33. 

PAŠKA STRANKA - PAG će ostvarivati prihode od: 

1. članarine 

2. darova i sličnih davanja 

3. naknada iz proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave 

4. naknada iz državnog proračuna 

5. iz ostalih izvora sukladno zakonu. 

Materijalnim i financijskim poslovanjem rukovodi glavni rizničar. 

IX. TEMELJNE, OPĆINSKE I GRADSKE ORGANIZACIJE PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 34. 

Temeljna organizacija PSP-e je ogranak PSP-e. 

Ogranak se u pravilu utemeljuje po načelu jedan mjesni odbor jedan ogranak. 

Članak 35. 

Ogranak se može ustrojiti ako ima najmanje 7 članova. 

Članak 36. 

Tijela u ograncima jesu: Skupština članstva kao najviše tijelo i Izvršni odbor ogranka kao političko-izvršno provedbeno tijelo. 

Članak 37. 

Izvršni odbor ogranka sastoji se najmanje od tri člana: predsjednika, tajnika i rizničara, koje bira Skupština. 

Članak 38. 

Na području Grada (Općine) djeluje Gradska ( Općinska ) organizacija PSP-e koju tvore svi ogranci PSP-e s područja Grada (Općine). 

Članak 39. 

Gradsku (Općinsku) organizaciju PSP-e vodi Gradski (Općinski) odbor PSP-e koja se sastoji od najmanje predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara. 

Članak 40. 

Gradski (Općinski) odbor PSP-e bira Skupština dotične Gradski (općinske) organizacije, a mandat mu traje 4 godine. 

Članak 41. 

Gradski (Općinski) odbor PSP-e vodi provedbu politike PSP-e u sadržaju i duhu programskih načela i Statuta PSP-e. 

Članak 42. 

Gradski (Općinski) odbor PSP-e djeluje prema Poslovniku. Poslovnik mora biti u skladu sa Statutom PSP-e. 

Članak 43. 

Odbori temeljnih, općinskih, gradskih organizacija dužni su izvještavati o svom radu Središnji odbor PSP-e. 

Članak 44. 

Općinske i gradske organizacije PSP-e imaju pečat, čiji sadržaj i oblik utvrđuje Središnji odbor PSP-e. 

X. PRESTANAK POSTOJANJA PAŠKE STRANKE - PAG

Članak 45. 

PAŠKA STRANKA – PAG prestaje postojati odlukom Sabora i to ako je donese najmanje 2/3 ukupnog broja sabornika. 

Članak 46. 

U slučaju utrnuća PSP-e sva imovina PSP-e udijelit će se izabranim udrugama koje djeluju na području ove Županije. 

OSTALE ODREDBE 

Članak 47. 

Sabor PAŠKE STRANKE - PAG može mijenjati i nadopunjavati ovaj Statut. 

Članak 48. 

Ovlast tumačenja ovog Statuta ima Povjerenstvo za Statut prema Pravilniku o svom radu. 

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 49. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se odmah. Ovaj Statut bit će objavljen u "Narodnim novinama" ili u jednom od javnih glasila. 

Predsjednik PSP: Igor Karavanić